لايمكن الدخول على البرنامج

مرحبا
لايمكن الدخول الى البرنامج بعد ان قمة بتباع الشرح لربط قاعدة البيانات
Data Source=sambapos; User Id=sambapos; Password=1111; Database=\SambaPOS5.sdf;


[General Info]

Application: SambaPOS
Version: 5.1.49
Region: en
DB: CE
Machine: MOOJ
User: DELL
Date: 10/20/2015
Time: 10:24 PM

User Explanation:

DELL said “”

[Exception Info 1]

Top-level Exception
Type: System.Data.SqlClient.SqlException
Message: A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server)
Source: .Net SqlClient Data Provider
Stack Trace: at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection)
at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, TaskCompletionSource1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection)
at System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource1 retry, DbConnectionOptions userOptions) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.TryOpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource1 retry, DbConnectionOptions userOptions)
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner(TaskCompletionSource1 retry) at System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource1 retry)
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open()
at System.Data.Entity.Infrastructure.Interception.DbConnectionDispatcher.b__36(DbConnection t, DbConnectionInterceptionContext c)
at System.Data.Entity.Infrastructure.Interception.InternalDispatcher1.Dispatch[TTarget,TInterceptionContext](TTarget target, Action2 operation, TInterceptionContext interceptionContext, Action3 executing, Action3 executed)
at System.Data.Entity.Infrastructure.Interception.DbConnectionDispatcher.Open(DbConnection connection, DbInterceptionContext interceptionContext)
at System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices.<>c__DisplayClass33.b__32()
at System.Data.Entity.Infrastructure.DbExecutionStrategy.<>c__DisplayClass1.b__0()
at System.Data.Entity.Infrastructure.DbExecutionStrategy.Execute[TResult](Func1 operation) at System.Data.Entity.Infrastructure.DbExecutionStrategy.Execute(Action operation) at System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices.UsingConnection(DbConnection sqlConnection, Action1 act)
at System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices.UsingMasterConnection(DbConnection sqlConnection, Action1 act) at System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices.CreateDatabaseFromScript(Nullable1 commandTimeout, DbConnection sqlConnection, String createDatabaseScript)
at System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices.DbCreateDatabase(DbConnection connection, Nullable1 commandTimeout, StoreItemCollection storeItemCollection) at System.Data.Entity.Core.Common.DbProviderServices.CreateDatabase(DbConnection connection, Nullable1 commandTimeout, StoreItemCollection storeItemCollection)
at System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectContext.CreateDatabase()
at System.Data.Entity.Migrations.Utilities.DatabaseCreator.Create(DbConnection connection)
at System.Data.Entity.Migrations.DbMigrator.EnsureDatabaseExists(Action mustSucceedToKeepDatabase)
at System.Data.Entity.Migrations.DbMigrator.Update(String targetMigration)
at System.Data.Entity.Internal.DatabaseCreator.CreateDatabase(InternalContext internalContext, Func3 createMigrator, ObjectContext objectContext) at System.Data.Entity.Internal.InternalContext.CreateDatabase(ObjectContext objectContext, DatabaseExistenceState existenceState) at System.Data.Entity.Database.Create(DatabaseExistenceState existenceState) at Samba.Persistance.Data.Initializer.Create(CommonDbContext context) at Samba.Persistance.Data.Initializer.InitializeDatabase(DataContext context) at System.Data.Entity.Internal.InternalContext.<>c__DisplayClassf1.b__e()
at System.Data.Entity.Internal.InternalContext.PerformInitializationAction(Action action)
at System.Data.Entity.Internal.InternalContext.PerformDatabaseInitialization()
at System.Data.Entity.Internal.LazyInternalContext.b__4(InternalContext c)
at System.Data.Entity.Internal.RetryAction1.PerformAction(TInput input) at System.Data.Entity.Internal.LazyInternalContext.InitializeDatabaseAction(Action1 action)
at System.Data.Entity.Internal.LazyInternalContext.InitializeDatabase()
at System.Data.Entity.Internal.InternalContext.ForceOSpaceLoadingForKnownEntityTypes()
at System.Data.Entity.DbContext.System.Data.Entity.Infrastructure.IObjectContextAdapter.get_ObjectContext()
at Samba.Infrastructure.Data.SqlData.EFWorkspace…ctor(CommonDbContext context)
at Samba.Persistance.Data.WorkspaceFactory.Create()
at Samba.Services.Implementations.SettingsModule.ProgramSettings.get_Workspace()
at Samba.Services.Implementations.SettingsModule.ProgramSettings.GetSetting(String valueName)
at Samba.Services.Implementations.SettingsModule.ProgramSettings.GetGatherTelemetryData()
at Samba.Services.Implementations.SettingsModule.ProgramSettings.get_GatherTelemetryData()
at Samba.Services.Implementations.TelemetryService.TrackException(Exception exception)
at Samba.Services.Implementations.LogService.LogError(Exception e, String userMessage)
at Samba.Presentation.Bootstrapper.InitializeShell()
at Microsoft.Practices.Prism.MefExtensions.MefBootstrapper.Run(Boolean runWithDefaultConfiguration)
at Samba.Presentation.App.RunInReleaseMode()

Inner Exception 1
Type: System.ComponentModel.Win32Exception
Message: ‏‏لم يتم العثور على مسار الشبكة
Source:


[Assembly Info]

mscorlib, Version=4.0.0.0
DevExpress.Xpf.LayoutControl.v14.1, Version=14.1.11.0
System.Xml, Version=4.0.0.0
DevExpress.Xpf.Grid.v14.1, Version=14.1.11.0
System, Version=4.0.0.0
DevExpress.Xpf.Grid.v14.1.Core, Version=14.1.11.0
WindowsBase, Version=4.0.0.0
System.Xaml, Version=4.0.0.0
Samba.Domain, Version=1.0.0.0
System.Core, Version=4.0.0.0
PresentationFramework, Version=4.0.0.0
Samba.Infrastructure, Version=1.0.0.0
Microsoft.Practices.Prism, Version=4.0.0.0
System.Runtime.Serialization, Version=4.0.0.0
Microsoft.Practices.Prism.MefExtensions, Version=4.0.0.0
System.ComponentModel.Composition, Version=4.0.0.0
PresentationCore, Version=4.0.0.0
DevExpress.Xpf.Core.v14.1, Version=14.1.11.0
Samba.Services, Version=1.0.0.0
Samba.Presentation.Services, Version=1.0.0.0
System.Windows.Forms, Version=4.0.0.0
System.Drawing, Version=4.0.0.0
Stateless, Version=1.0.0.0
PropertyTools, Version=2012.4.14.1
Samba.Localization, Version=1.0.0.0
ReachFramework, Version=4.0.0.0
Samba.Infrastructure.Data, Version=1.0.0.0
EntityFramework, Version=6.0.0.0
FluentValidation, Version=3.4.0.0
Omu.ValueInjecter, Version=2.3.0.0
Microsoft.Practices.ServiceLocation, Version=1.0.0.0
Microsoft.CSharp, Version=4.0.0.0
Samba.Persistance, Version=1.0.0.0


[System Info]

Operating System
-Microsoft Windows 8.1 Pro
–CodeSet = 1256
–CSDVersion =
–CurrentTimeZone = 180
–FreePhysicalMemory = 1173900
–OSArchitecture = 64-bit
–OSLanguage = 1025
–ServicePackMajorVersion = 0
–ServicePackMinorVersion = 0
–Version = 6.3.9600

Machine
-MOOJ
–Manufacturer = Dell Inc.
–Model = Inspiron 3531
–TotalPhysicalMemory = 4172492800
–UserName = MOOJ\DELL


Your database name is not \SambaPOS5.sdf for sure.

Try to follow tutorial again

1 Like